Про журнал

Галузь та проблематика

Видання має мету інформувати читачів з широкого кола питань акушерства, гінекології, перинатології та репродуктології й суміжних дисциплін (імунології, генетики, біохімії, патоморфології, мікробіології і т.д.).

Процес рецензування

Процедуру рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакції, за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру. Завдання рецензування - сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об'єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті.

Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються незалежні експерти, які представляють свої висновки в письмовому вигляді.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів. Головна мета процедури рецензування - усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень і забезпечення узгодження і дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів, установи, в якій виконувалося дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність і наукову важливість. Крім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях і даються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Рецензенти повідомляються про те, що спрямовані ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів і належать до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам забороняється копіювання наданої на рецензування статті або використання відомостей про зміст статті до її опублікування. Рецензування відбувається з урахуванням принципів конфіденційності, відповідно до яких інформація за статтею (терміни отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів і остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, крім авторів і рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише в разі наявності ознак або заяв про недостовірність, або фальсифікації матеріалів статті.

У разі отримання від рецензентів якихось зауважень до статті вона повертається автору на доопрацювання.

Надіслана автором стаття після доопрацювання направляється на повторне рецензування.

Остаточне рішення про публікацію статті після рецензування приймає головний редактор.
Редакція залишає за собою право скорочення та виправлення надісланих статей.
Статті, відправлені авторам для виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше ніж через 10 днів після отримання. Повернення статті в більш пізні терміни відповідно змінює і дату її надходження до редакції.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна політика

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ:

 1. Об'єктивність і неупередженість у виборі статей з метою їх публікації.
 2. Високі вимоги до якості наукових досліджень.
 3. Подвійне «сліпе» рецензування статей.
 4. Колегіальність у прийнятті рішень щодо публікацій.
 5. Доступність і оперативність в контактах з авторами.
 6. Суворе дотримання авторських і суміжних прав.

Публікаційна етика

Редакція відповідально підходить до питань підтримки наукової репутації, і ми уважно стежимо за відповідністю опублікованих матеріалів найвищим стандартам. Редакція у своїй діяльності керується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE), а також враховує цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА.

Головний редактор видання відповідає за прийняття рішення про публікацію представлених в редакцію журналу робіт. Це рішення завжди приймається на підставі перевірки достовірності роботи та її актуальності для дослідників і читачів. Головний редактор може керуватися методичними рекомендаціями, розробленими редакційною радою видавництва і такими юридичними вимогами як недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату. Також при підтвердженні рішення про публікацію головний редактор може радитися з членами редакційної ради або рецензентами. Він оцінює інтелектуальний зміст представлених робіт, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігії, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора.

Головний редактор журналу і співробітники редакційної ради не повинні розкривати інформацію про представлений рукопис третім особам за винятком рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця. Відомості, що містяться у поданій для публікації статті, не повинні використовуватися в будь-якої особистій роботі головного редактора і членів редакційної ради без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. Головному редактору слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні статті при наявності конфлікту інтересів у зв'язку з конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з кимось з авторів, компаній або установ, які мають відношення до статті. Головний редактор повинен вимагати від усіх авторів видання надавати відомості про відповідні конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був виявлений після публікації.

При надходженні скарг етичного характеру щодо наданого рукопису або опублікованої статті головний редактор видання зобов'язаний вживати своєчасних заходів для вирішення конфлікту.

ОБОВ'ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ.

Рецензування статей необхідно і може сприяти поліпшенню якості подачі інформації. Кожний обраний рецензент, який вважає себе некомпетентним для рецензування наукового дослідження, описаного в рукопису, повинен сповістити редактора і відмовитися від рецензування даного матеріалу. Кожен отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен обговорюватися з третіми особами за винятком осіб, уповноважених редактором. Рецензії повинні проводитися об'єктивно. Рецензент повинен висловлювати свою точку зору ясно, обгрунтовано і не допускати прояви особистих претензій до автора.

ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРІВ.

Автори статті повинні гарантувати оригінальність своєї роботи, і при використанні інформації або слів з інших публікацій це має бути відповідним чином позначено посиланням або зазначено у тексті. У разі виявлення значного або часткового збігу між розглянутим рукописом та будь-якою іншої відомою опублікованою роботою рецензенту слід звернути на це увагу головного редактора.

Плагіат має безліч форм, від подання чужої роботи як своєї до копіювання або перефразування істотних частин чужої роботи без посилання на джерело, а також заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, проведених іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах неприпустимий і є неетичною поведінкою при публікації. Надання автором одного і того ж рукопису більш ніж в одне видання одночасно також вважається порушенням етичних норм і правил.

Автор в обов'язковому порядку повинен декларувати наявність або відсутність в нього конфлікту інтересів. Конфліктом інтересів може вважатися будь-яка ситуація (фінансові відношення, служба або робота в закладах, що мають фінансовий або політичний інтерес до матеріалів, що публікуються, посадові обов'язки тощо), яка може вплинути на автора рукопису й призвести до приховання, перекручення даних або змінити їх трактування.

Якщо робота пов'язана з хімічними речовинами, процедурами і обладнанням, які мають будь-які незвичайні для їх використання небезпеки, автор повинен чітко вказати їх у рукописі. Якщо робота передбачає використання тварини чи людини як об'єкта, а автор повинен гарантувати, що рукопис містить твердження, що всі процедури були виконані згідно з відповідними законами та інституційними принципами і що відповідний інституційний комітет схвалив їх. Автори повинні включати до рукопису заяву про отримання інформованої згоду для експериментів з людськими об'єктами. Права на особисте життя людини завжди повинні дотримуватися.

Якщо автор виявляє помилку або неточність в своїй опублікованій роботі, він повинен сповістити головного редактора видання про це і сприяти опублікуванню спростування або виправленню статті. У разі якщо головний редактор отримує інформацію про значні помилки в публікації від третьої особи, автор зобов'язаний зробити спростування або представити доказ точності та достовірності своєї роботи.

Оригінальність публікації та плагіат

Неприпустимо використання недобросовісного текстового запозичення і привласнення результатів досліджень, що не належать авторам поданого рукопису.

Автори повинні гарантувати, що представлений рукопис:

 • описує повністю оригінальну роботу;
 • не є плагіатом;
 • не був опублікований раніше на будь-якій мові;
 • використана інформація або слова з інших публікацій відповідним чином позначені посиланням або вказані в тексті.

 Чинні закони про авторські права і Конвенції мають бути дотримані. Матеріали, захищені авторським правом (наприклад, таблиці, цифри або великі цитати), повинні відтворюватися тільки з дозволу їх власника.

Редакція залишає за собою право перевірки надісланих рукописів на наявність плагіату. Текстова схожість в обсязі понад 20 % вважається неприйнятною.

Конфлікт інтересів

Всі автори зобов'язані розкрити (задекларувати у відповідному розділі рукопису) фінансові або інші явні чи потенційні конфлікти інтересів, які можуть бути сприйняті як впливаючі на результати або висновки, представлені в роботі.

Приклади потенційних конфліктів інтересів, що підлягають розкриттю:

 • отримання фінансової винагороди за участь в дослідженні чи написання рукопису;
 • будь-який зв'язок (робота за договором, консультування, наявність акціонерної власності, отримання гонорарів, надання експертних висновків) з організаціями, що мають безпосередній інтерес до предмету дослідження або огляду;
 • патентна заявка або реєстрація патенту на результати дослідження (авторського права та ін);
 • отримання фінансової підтримки для будь-якого з етапів проведення дослідження чи написання рукопису (у тому числі гранти та інше фінансове забезпечення).

Явні та потенційні конфлікти інтересів, повинні бути розкриті як умога раніше.

Інформація про конфлікти інтересів, отримана від авторів рукописів, не надається рецензентам і доступна тільки редакційної колегії під час прийняття рішення про публікації рукопису. Також інформація про конфлікти інтересів публікується в складі повного тексту статті.

Оформлення бібліографії

Список літератури (Reference) повинен бути оформлений символами латинського алфавіту згідно зі стандартами National Library of Medicine (NLM).

Правильне оформлення списку літератури — дуже важливий аспект у підготовці рукопису, до якого слід підійти ґрунтовно.

Оптимальна кількість робіт, що цитуються, в оригінальних статтях і лекціях становить 20–30, в оглядах — 40–60. Бажано цитувати оригінальні роботи, опубліковані за останні 5–7 років у зарубіжних періодичних виданнях, високоцитовані джерела, у тому числі Scopus і Web of Science. Намагайтеся мінімізувати самоцитування або уникайте його. Також намагайтеся звести до мінімуму посилання на тези конференцій, монографії. До списку літератури не включають неопубліковані роботи, офіційні документи, рукописи дисертацій, підручники й довідники.

Повинна бути наведена додаткова інформація про статті — DOI, PubMed ID тощо. Якщо в списку менше половини джерел мають індекси DOI, стаття не може бути опублікована в міжнародному науковому журналі. Посилання повинні бути такими, які можна перевірити. Перед комплектацією списку літератури кожне джерело перевіряйте через сайт http://www.crossref.org/guestquery або https://scholar.google.com.ua/
Кожне джерело слід розміщати з нового рядка під порядковим номером, що вказується в тексті арабськими цифрами в квадратних дужках. У списку всі роботи розміщуються в порядку цитування, а НЕ за алфавітом.

Транслітерація. Джерела українською, російською або іншими мовами, у яких використовується кирилиця, необхідно перетворити таким чином: прізвища й ініціали авторів слід транслітерувати. Транслітерацію можна здійснити автоматично на сайті http://translit.net/, стандарт LC, а назву статті — перекласти англійською мовою (не транслітерувати!). При вказанні прізвищ авторів краще використовувати найбільш поширене написання прізвища даного автора в мережі Інтернет, що згадується в інших публікаціях.
Якщо Ви використовували переклад якоїсь статті, краще наводити посилання на оригінальну публікацію.

Автор несе відповідальність за правильність даних, наведених у списку літератури.

Посилання на статтю періодичного видання. У бібліографічному описі кожного джерела слід указувати всіх авторів, відокремлювати їх один від одного комою і пробілом. Ініціали вказують після прізвища, знаками пунктуації не розділяють. Повні імена авторів не наводяться. У випадку 7 і понад авторів ставиться вказівка «et al.» після перших трьох прізвищ. Якщо авторів 6 і менше, «et al.» не використовується. Після переліку авторів ставиться крапка й пробіл. Назва публікації наводиться англійською мовою повністю, без скорочень. Після назви статті ставиться крапка й пробіл. Назва періодичного видання наводиться англійською мовою або транслітерується символами латинського алфавіту. Допускається наводити зареєстроване скорочення назви періодичного видання. Звичайно ця форма написання самостійно приймається виданням, дізнатися її можна на сайті журналу, видавництва, у Journal List, на сайті ISSN, або необхідно вказувати його повну назву без скорочення. Назви вітчизняних журналів скорочувати не можна. Після назви видання ставиться крапка й пробіл. Інформація про видання: рік видання відокремлюється крапкою з комою, потім наводиться номер тому, якщо необхідно, у круглих дужках указується номер журналу, після двокрапки наводиться діапазон сторінок.

Приклади:

Povorozniuk VV, Balatska NI, Klymovytskiy FV, Synenkiy OV. Actual nutririon, vitamin D deficiency and bone mineral density in the adult population of different regions of Ukraine. Trauma. 2012;13(4):12-16. (In Ukrainian).

Kienreich K, Tomaschitz A, Verheyen N. Vitamin D and cardiovascular disease. Nutrients. 2013;5(8):3005-21. doi: 10.3390/nu5083005.

Camilleri M, Papathanasopoulos A, Odunsi ST. Actions and therapeutic pathways of ghrelin for gastrointestinal disorders. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2009;6:343–352.

Beaugerie L, Brousse N, Bouvier AM, et al. Lymphoproliferative disorders in patients receiving thiopurines for inflammatory bowel disease: a prospective observational cohort study. Lancet. 2009;374:1617–1625.

Scott FI, Mamtani R, Brensinger CM, et al. Risk of Nonmelanoma Skin Cancer Associated With the Use of Immunosuppressant and Biologic Agents in Patients With a History of Autoimmune Disease and Nonmelanoma Skin Cancer. JAMA Dermatol. 2016 Feb;152(2):164-72. doi: 10.1001/jamadermatol.2015.3029.

Посилання на книгу. Необхідно вказувати всіх авторів, відокремлювати їх один від одного комою й пробілом. Ініціали указуються після прізвища, знаками пунктуації не відокремлюються. Повні імена авторів не наводяться. Автори першого й другого порядку розділяються крапкою з комою й пробілом. Автори другого порядку — редактори, перекладачі. Після переліку авторів ставиться крапка й пробіл. Назва книги: наводиться транслітерація назви книги і переклад назви книги англійською мовою в квадратних дужках. Якщо книга видана англійською мовою, її назва в квадратні дужки не береться. Після назви книги ставиться крапка й пробіл. Номер видання (у форматі 1st, 2nd, 3rd, 4th тощо), додаткова інформація про видання: виправлене (rev.), доповнене (enl.), стереотипне (repr.) тощо. Зверніть увагу: перше видання вказується лише в тому випадку, якщо точно відомо про наступні перевидання і Ви цитуєте саме перше видання. Місце видання: указується місто, у круглих дужках за необхідності указується країна. Після вказання місця видання ставиться двокрапка й пробіл. Назва видавництва указується транслітерацією латиницею або англійською мовою. Після видавництва ставиться крапка з комою й пробіл, рік видання, після якого крапка й пробіл. Далі зазначається обсяг книги в сторінках (наприклад, 568р.), після його вказання ставиться крапка й пробіл. Для книги, опублікованої не англійською мовою, у кінці посилання в круглих дужках указується мова оригіналу.

Приклади:

Lutsik AD, Detyuk YS, Lutsik MD, authors; Panasyuk YN, editor. Lektiny v gistokhimii [Lektins in histochemistry]. Lviv: Vyscha shkola; 1989. 144 p. (in Russian).

Nikiforov AS, Guseva MR. Oftal'monevrologiia [Ophthalmoplegia]. Moscow: GEOTAR-Media; 2014. 656 p. (in Russian).

Mann DL, Zipes DP, Libby P, Bonow RO. Braunwald's heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. Philadelphia: Saunders; 2014. 2040 p.

Nelson RW, Couto CG. Small Animal Internal Medicine. 5th ed. New-York: Mosby; 2014. 1504 p.

Посилання на матеріали конференції. Необхідно вказувати всіх авторів, відокремлювати їх один від одного комою й пробілом. Ініціали вказуються після прізвища, знаками пунктуації не відокремлюються. Повні імена авторів не наводяться. Після переліку авторів ставиться крапка й пробіл. Назва публікації наводиться англійською мовою. Після назви статті ставиться крапка й пробіл. Поєднувальна фраза — «In:». Назва збірника матеріалів конференції, а також назва конференції наводяться англійською мовою, після назви ставиться крапка й пробіл. Слід указати максимально повні відомості про конференцію — дати проведення, місце проведення тощо. Видавництво: указується місто видання й назва видавництва транслітерацією латиницею або англійською мовою. Після вказання видавництва ставиться крапка з комою й пробіл; рік видання, після якого — крапка й пробіл. Для матеріалів, опублікованих не англійською мовою, у кінці сформованого посилання вказується мова оригіналу.

Приклади:

Sulkowski M, Krishnan P, Tripathi R. Effect of baseline resistance-associated variants on SVR with the 3D regimen plus RBV. In: Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI). 2016 Feb 22-25; Boston, MA.

Harnden P, Joffe JK, Jones WG. Germ cell tumours V. In: Proceeding of the 5th Germ Cell Tumour Conference. 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

Bakeyeva LY, Saprunova VB, Pilipenko DI. Ultrastructure of mitochondria in endogenous oxidative stress, mitochondrial antioxidant protective effect SkQ1. In: Proceeding of the IV congress of the Russian Society of Biochemistry and Molecular

Biology. 2008 May 11-15; Novosibirsk, Russian Federation. Novosibirsk; 2008. (in Russian).

Посилання на інтернет-публікацію. Указується назва англійською мовою, ставиться крапка й пробіл. Після чого «Available from:» і повна інтернет-адреса сторінки, яка закінчується крапкою й пробілом. Потім «Accessed:» і вказується дата, із якої матеріал доступний на вказаній сторінці.

Приклади:

Summary of product characteristics for Humira (adalimumab). Available from: http://www.ema.europa.eu/ docs/en_GB/document_library/EPAR_-_product_information/ human/000481/WC500050870.pdf. Accessed: December 29, 2015.

The Danish National Institute for Health Data and Disease Control (Statens Serum Institut). Available from: http:// www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/S/Skoldkopper.aspx. Accessed: February 27, 2016.

Посилання на автореферат дисертації. За аналогією до посилання на книгу: вказуються прізвище й ініціали автора, назва, місце видання (місто), назва видавництва, рік, кількість сторінок.