КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЖІНОК РАННЬОГО ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

  • Д. О. КАЛИНИЧЕНКО Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, кафедра здоров’я, фізичної реабілітації та ерготерапії, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.171777

Ключові слова:

репродуктивний потенціал, експертне оцінювання, фертильний вік, вагові коефіцієнти

Анотація

На сьогодні особливої актуальності набуває посилення профілактичної спрямованості та орієнтація на здоров’язбережувальну стратегію галузі охорони здоров’я. Оцінка якості репродуктивного здоров’я є складним процесом, оскільки передбачає узагальнення у кількісному вигляді взаємозв’язку багатьох чинників, що мають різні одиниці вимірювання і діапазони змін. У статті розглядається можливість використання кількісних та якісних показників, що характеризується у цілому репродуктивний потенціал жінок.

Мета дослідження - розробити спосіб кількісної оцінки репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку.

Матеріал і методи дослідження. У дослідження брали участь 284 студентки закладів вищої освіти м. Суми, 145 осіб віком від 17 до 22 років (І група ) та 139 осіб - 20 – 22 роки (ІІ група). Були використані такі методи: експертні оцінки із визначенням вагових коефіцієнтів на основі попарних порівнянь Т. Сааті, антропометричне і психологічне обстеження, суб’єктивна оцінка здоров’язбережувальної компетентності, викопіювання із медичної документації даних про наявність/відсутність екстрагенітальної патології, стан репродуктивного здоров’я.

Результати дослідження та їх обговорення. За сукупністю і значимістю відповідей експертів установлено, що репродуктивний потенціал дівчат найбільше визначається чинниками «наявність/відсутність спадкових хвороб у родині» та «здоров’язбережувальна компетентність» (за суб’єктивною оцінкою обізнаності з питань репродуктивного здоров’я). Серед дівчат переважали особи із середнім рівнем репродуктивного потенціалу, причому із віком частка студенток високого рівня досліджуваного показника має тенденцію до збільшення. Високий рівень репродуктивного потенціалу дівчат залежить від схильності до фемінного типу гендерної ідентичності, невисокої мотивації на досягнення успіху у кар’єрі, зрілої репродуктивної поведінки (відповідальне ставлення до себе і партнера в інтимних стосунках).

Висновки. Чинники, що впливають на формування репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку можна оцінити шляхом присвоєння їм відповідних вагових коефіцієнтів, аналіз яких може дозволити визначити пріоритетні заходи у зменшенні їх негативного впливу на об’єкт дослідження.

Біографія автора

Д. О. КАЛИНИЧЕНКО, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, кафедра здоров’я, фізичної реабілітації та ерготерапії

KALYNYCHENKO D. O.

Посилання

Антомонов М. Ю. Визначення вагових коефіцієнтів характеристик умов навчання експертним шляхом на основі методу аналізу ієрархій / М. Ю.Антомонов, І. О. Калиниченко, О. В. Волощук // Гігієна населених місць. – 2008. – Вип. 51. – С. 414 – 422.

Бацилєва О. В. Медико-психологічні особливості репродуктивного здоров’я молоді у сучасних умовах / О. В. Бацилєва // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С Костюка / [за ред. С. Д. Максименка]. – Т. X. Ч. 9. – К, 2008. – С. 63 – 72.

Бердник О. В. Здоров’язберігаюча стратегія у гігієні навколишнього середовища / О. В. Бердник, В. Ю. Зайковська // Довкілля та здоров’я. – 2008. - No3(46) – С. 18 – 22.

Гендерні аспекти формування репродуктивних установок у студентів / О. В. Бердник, О. В. Добрянська, О. П. Рудницька, К. В. Шевчук // Гігієна населених місць. – 2014. - No63 – С. 295 – 301.

Гойда Н. Г. Нормативно-правове регулювання діяльності служби планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я / Н. Г. Гойда, О. Ю. Бісярин // Український медичний часопис. – 2012. - No4(90). – С. 20 – 25.

Концепція загальнодержавної програми «Здоров’я — 2020: український вимір» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=244717787.

Концепція загальнодержавної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на період до 2021 року» URL : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20170316_0.html

Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / За ред. Е. М. Лібанової. — К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. — 248 с. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unfpa.org.ua/files/articles/1/73/Youth%20and%20Youth%20Policy%20-%20Demo%20Aspects%20(UA).pdf.

Репродуктивні реалії сучасних дівчат-підлітків / В. І. Пирогова, О. Р. Цьолко, Е. Ф. Чайківська, Ю. В. Маслюк // Таврический медико-биологический вестник. – 2011. – Т. 14, No 3 (Ч. 2). – С. 153 – 157.

Система експертного оцінювання ефективності здоров’яспрямованої діяльності закладів освіти : методичні рекомендації / Уклад. Н. С. Полька, М. Ю. Антомонов, І. О. Калиниченко, С. В. Гозак. – Київ : ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України», 2009. – 36 с.

Сурмач М. Ю. Медико-социологический анализ как средство разработки cпособов воздействия на демографические процессы и состояние репродуктивного потенциала молодежи Республики Беларусь / М. Ю. Сурмач // Медицинские новости. – 2007. - No2. – Т.2. – С. 35 – 39.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – С. 87.

Юрьев В. К. Методология оценки и состояние репродуктивного потенциала девочек и девушек / В. К. Юрьев // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2000. – No4. С. 3 – 5.

Bem S. The measurement of psychological androgyny / S. Bem // J. of Consulting and Clin. Psychology. – 1974. - No42. – P. 155 – 162.

Morris Jessica L. Adolescent sexual and reproductive health: The global challenges / Jessica L. Morris, Hamid Rushwan // International Journal of Gynecology and Obstetrics. – 2015. – No131. – Р. 40 – 42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті